Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Език
Меню
Профил
Език

Категории

Плащане

Методи за разплащане

Поддържаме следните методи за разплащане при поръчки от електронния магазин:

  • На място в магазините ни
  • Плащане при доставка (наложен платеж)
  • ePay.bg (карти на Борика)
  • PayPal

 

Плащане и доставка

Общи условия за ползване

Партньори

виж всички

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Всички поръчки се потвърждават по телефона и след това се изпращат в противен случай поръчката не се изпраща.

Поръчките, които са потвърдени се изпращат в срок от два работни дни от датата на поръчката.


I. ПРЕДМЕТ 

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Уницем ООД гр.София, бул.Симеоновско шосе/Гара Пионер,ЕИК 831231714, представлявано от Костадин Василев, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу Потребители, на електронния магазин www.unicem.bg, наричан по-долу „ САЙТА.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: Уницем ООД

2. Седалище и адрес на управление:София,бул.Симеоновско шосе/Гара Пионер

3. Адрес за упражняване на дейността: бул.Тодор Каблешков №72

4. Данни за кореспонденция: гр София, Email: office@unicem.bg , тел: +359 8590184

 

5. Вписване в публични регистри: ЕИК BG831231714

 

6. Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

 

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG831231714

 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. Сайта e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.unicem.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от сайта стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с сайта чрез интерфейса на страницата на сайта, достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от сайта;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори със сайта, съгласно поддържаните от сайта начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки предлагани от сайта;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на сайта достъпна в Интернет;

8. Да бъдат уведомявани за правата,произтичащи от закона чрез интерфейса на страницата на сайта в Интернет.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от сайта чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.unicem.bg или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на сайта и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на сайта в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

(6) Доставчикът има право да променя едностранно посочените на сайта цени,като промяната на цените има сила само за договори сключени след нейното обявяване на сайта.

(7) Отправената от Доставчика на сайта публична покана съгласно чл.290 ал.1 от ТЗ е валидна да изчерпване на количествата на съответната стока.

(8) Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изавлението за сключване на договора с Доставчика.

Чл. 6. (1) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва сайта за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Потребителя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Потребителят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Потребителя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Потребителя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Потребителя нов Основен контактен електронен адрес.

(4) Доставчикът информира Потребителя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Потребителя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Потребителя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Потребителя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в сайта.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите Общи условия, достъпни на адрес www.unicem.bg

(4) Страна по договора с Доставчика е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на Доставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в сайта и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в сайта;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на сайта чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на сайта и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в сайта, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на сайта.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на сайта.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Потребителите в един от следните моменти преди сключване на договора:

- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на сайта;

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите Общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта.

(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(6) В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 30 дни.

(7) Даните на клиентите няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика www.unicem.bg.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Потребителя в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.unicem.bg

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес www.unicem.bg.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители на сайта,които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.unicem.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X . ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

  -при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

  -по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

  -едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

  -при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

  -при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

  -в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба    остават в сила и подлежат на изпълнение;

 в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на www.unicem.bg от 1 април 2015г.

XІІІ. ОТГОВОРНОСТ
 Чл.28 Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица ( независимо дали са основателни или не ), за всички щети и разходи ( в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски ), произтичащи от и във връзка с:
 
(1) Неизпълнение на някое от задълженията по този договор.
 
(2) Нарушение на авторски, продуцентски права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриалната собственост.
 
(3) Неправомерно прехвърляне на други лица на правата предоставени на Потребителя за срока и при условията на договора.
 
(4) Невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
 
Чл.29 Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на договора за покупко-продажба в случаи на неопредолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
 
Чл.30 (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.
 
(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което сайта не е достъпен поради неопредолима сила.
 
(3) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на Потребителите в резултат на подобни коментари, мнения или публикации. 
 Чл.31 (1) Доставчикът не носи отговорност в случаи на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
 
(2) Доставчикът не носи отговорност в случаи на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.